Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az ahhoz csatolt, a MYDAY kontaktlencse-termékekre vonatkozó 14 napos elégedettségi és pénz-visszafizetési garanciával (“Promóció”) kapcsolatos visszaküldési formanyomtatvány (a továbbiakban “Formanyomtatvány”) kitöltésével rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai kezeléséről tájékoztassuk. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Formanyomtatványon kért adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, a Promóció keretében nem tudunk önnek pénz-visszafizetést nyújtani. Amennyiben további tájékoztatásra volna szüksége, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat a következő honlapon: https://medivue.hu/adatkezeles

1. KI A FELELŐS SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉÉRT?

Az ön személyes adatai vonatkozásában a CooperVision Kft. (székhelye: Sopron út 25-27, Budapest, 1117, Magyarország, cégjegyzékszáma: 01-09-166734, a továbbiakban “CooperVision Magyarország”) minősül adatkezelőnek. Elérhet bennünket a +3612792200 telefonszámon; az info@coopervision.hu e-mail címen, illetőleg a fenti címen keresztül postai úton.

2. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN CÉLBÓL?

Az ön által a Formanyomtatvány kitöltésével rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az önnel megkötött – ingó vagyontárgy értékesítésére vonatkozó – szerződés teljesítése érdekében, a Promócióval érintett termékek vételárának visszatérítése céljából kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy az érintett adatokat a jogszabályi kötelezettségeinknek történő megfelelés, valamint jogos – üzleti céljaink elérésére irányuló – érdekeink alapján is kezelhetjük.

3. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az ön személyes adatait a szükséges mértékben megoszthatjuk a vállalkozáscsoportunkba tartozó vállalkozásokkal, az általunk igénybe vett szolgáltatások nyújtóival és egyéb harmadik felekkel. Az ön személyes adatainak fentiek szerinti továbbítása kiterjedhet az ön Személyes Adatainak az Európai Gazdasági Térség (“EGT“) területén kívülre történő továbbítására, olyan országokba, amelyek adott esetben nem biztosítanak az EGT tagállamokkal azonos védelmi szintet, ide értve olyan harmadik országokat, amelyekre kiterjed az Európai Bizottság valamely megfelelőségi határozatának hatálya, ide értve az Egyesült Államokat is. Az ön Személyes Adatait ugyanakkor csak a következő esetekben továbbíthatjuk az EGT-n kívülre: (i) ha a továbbításra olyan helyre, olyan módszerrel vagy olyan körülmények között kerül sor, amelyek az Európai Bizottság álláspontja szerint megfelelő védelmet biztosítanak az ön Személyes Adatainak; (ii) ha az Európai Bizottság vagy a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóság által elfogadott általános szerződési feltételeket léptettünk életbe; vagy (iii) ha a fentiek nem érvényesülnek, azonban jogszabály alapján mégis jogosultak vagyunk a továbbításra, például amennyiben a továbbítás valamely önnel, vagy az ön érdekében megkötött szerződés teljesítése érdekében, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Személyes Adatait addig őrizzük, amíg ez az adatgyűjtés meghatározott céljának vagy céljainak figyelembe vételével szükséges (pl. az önnel megkötött szerződés teljesítése érdekében). Megeshet ugyanakkor, hogy kötelesek vagyunk egyes Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizni, figyelembe véve például a következő tényezőket: (i) az alkalmazandó jog szerinti iratmegőrzési kötelezettségnek történő megfelelés; (ii) jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

5. AZ ÖN JOGAI

Személyes adatai kezelésével összefüggésben ön a következő jogokat jogosult gyakorolni:

  • A tájékoztatáshoz való jog – ön jogosult arra, hogy egyértelmű, átlátható és könnyen érthető információkkal lássuk el arról, hogy milyen módon kezeljük a személyes adatait.
  • A hozzáféréshez való jog – ön jogosult arra, hogy beszerezze az arra vonatkozó nyilatkozatunkat, hogy kezeljük-e az ön személyes adatait, illetőleg további – a jelen Szabályzatban közzétetthez hasonló – tájékoztatást arról, hogy azokat mire használjuk fel. Ön szintén jogosult hozzáférni a személyes adataihoz azáltal, hogy az önt érintő személyes adatokról másolatot kér.
  • A helyesbítéshez való jog – ön kérheti, hogy tegyünk intézkedéseket az ön személyes adatainak helyesbítése érdekében, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak.
  • A törléshez való jog –ön kérheti személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben például nem áll fenn magasabb rendű érdek a további felhasználás mellett vagy az adatok felhasználása jogellenes. A törléshez való jog ugyanakkor nem általános, és léteznek alóla kivételek, pl. amennyiben az információkat jogi követelésekkel szembeni védekezés vagy jogi kötelezettségeknek történő megfelelés céljából szükséges használunk.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog – ön jogosult személyes adatainak további felhasználását korlátozni. Abban az esetben, ha az adatkezelés korlátozott, az ön Személyes Adatait tovább tárolhatjuk, de azokat a továbbiakban nem használhatjuk fel.
  • Az adatok hordozhatóságához való jog – ön jogosult bizonyos Személyes Adatokat beszerezni és saját céljaira különböző szervezeteknél újra felhasználni (ezek külön adatkezelőnek minősülnek). Ez csak azon, ön által a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokra vonatkozik, amelyeket az ön hozzájárulása alapján, illetőleg szerződés teljesítése érdekében kezelünk automatizált módon.
  • A tiltakozáshoz való jog – ön jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezelés bizonyos típusai ellen bármikor tiltakozni, feltéve, hogy az adatkezelésre jogos érdekeink érvényesítése céljából kerül sor.
  • A hozzájárulás visszavonásához való jog – azokban az esetekben, amikor Személyes Adatait az ön hozzájárulása alapján kezeljük, ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás ugyanakkor nem érinti azon adatkezelés jogszerűségét, amelyre a visszavonást megelőzően került sor.

6. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha további tájékoztatást szeretne kapni, vagy fenti jogait szeretné gyakorolni, illetőleg, amennyiben elégedetlen azzal, ahogyan az ön Személyes Adatait kezeltük, kérjük, lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel a dpo@coopervision.com e-mail címen keresztül.

7. PANASZ BENYÚJTÁS

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése megsérti a fent, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett jogait, Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál panaszt tegyen (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu).